PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 15 oktober 2017 Zondagsbrief 15 oktober 2017
Deze week in de zondagsbrief informatie over de wijkavond d.d. 17 oktober een oproep van de liturgiecommissie en nieuws over kerkepad dd 28 oktober.

Voorganger: Ds. Dijkema
Ouderling: Inge Wanschers
Diaken en collectanten: Jacqueline Meupelenberg, Wim Welink
Uitdeler zondagsbrief: Henk Nijhuis en Jacqueline Meupelenberg
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Carl Gieszen
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Karin Wijnstra
Kinderoppas: Ada Hoornweg
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar
Mw. Stieny v/d Woude. Zij is inmiddels hersteld van een bacterie-infectie.
 
Zondag 22 oktober gaat voor ds Marco Montagne
 
Collecte, Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Wereldvoedseldag
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen. Geef ruimhartig voor dit mooie project!
 
Wijkavond 17 oktober
Op dinsdag 17 oktober vanaf 20.00 uur (de koffie staat eerder klaar!) willen we onder deze misschien wel weinig wervende kop een leuke en interessante avond houden! Kort zullen we vanuit kerkenraad en kerkrentmeesters u bijpraten over de financiën van onze wijk. Daarna willen we u een voorstel doen voor een verandering in de vergader- en bestuursstructuur.
 
HER)BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS
In Kwintet staat dat de (her)bevestiging van ambtsdragers plaats vind op 15 oktober 2017.
Dit moet zijn:  22 oktober 2017
Op 22 oktober worden (her)bevestigd
Gerbrig de Vries,                   ouderling
Nelleke Veurink                     ouderling / scriba wijkkerkenraad
Hendrik Jan Boere                 ouderling / penningmeester CvK
Henk Hoornweg                    ouderling / voorzitter wijkkerkenraad
 
afscheid nemen:
Evelien van Rijswijk            diaken
Inge Wanschers                  jeugdouderling
Dries Kromkamp                 diaken
Rik Pezy                             wijkkerkrentmeester
Ko Braamse                       diaken / scriba wijkkerkenraad
 
Startactiviteit jeugd
Zaterdag 16 september 2017 ging de jeugdkerk naar ESCAPE THE FOREST. In het begin zat je met je groep vast aan een boom en aan elkaar met kettingen. Je moest bij elke opdracht een code vinden om los te komen. Groep 1 is het gelukt, maar groep 2 kwam er niet helemaal uit. Daarna gingen ze naar Inge om pizza te eten uit de pizzaoven. Het was heel gezellig.
 
Zin in opvoeding
Opvoeden: soms genieten we ervan, soms maakt het ons wanhopig. Wat willen we onze kinderen leren? Hoe speelt het geloof een rol? Elke avond bestaat deels uit informatie en achtergronden, deels uit gesprekken met ervaringsdeskundigen: andere ouders. Hoe doen zij het? Zo kun je in deze gesprekskring over (geloofs)opvoeding ideeën en inspiratie opdoen. Vier keer per jaar, elk seizoen, is er een avond.
wie:             ouders van kinderen  van 0-11 jaar
leiding:        da. Monica Schwarz
data:            ma 16 oktober 20 - 22 uur          
                   ma 27 november 20 - 22 uur
plaats:         De Lichtkring, Beethovenlaan 10           
kosten:        vrijwillige bijdrage voor koffie en materiaal
opgave:       noodzakelijk i.v.m. de beperkte ruimte
                   of tel: 840484
zie ook: debleekalmelo.nl
 
Eredienst... een monoloog?? Welnee, praat en denk mee!!
Eind dit jaar zullen Hans Hoogeveen, Lineke van den Bos en Dinie Kromkamp stoppen als lid van de liturgiecommissie en als lector. Vele jaren zijn zij met veel plezier betrokken geweest bij het reilen en zeilen rondom de liturgie en de erediensten. De liturgie-commissie ontstond na het samengaan van de wijkgemeenten Exoduskapel en Pniëlkerk. De commissie boog zich over het maken van een liturgie die aansloot bij de nieuwe SoW-gemeente.  Daarna is de commissie blijven bestaan. Wat doen we nu zoal? We komen ca. zes keer per jaar bij elkaar, we dat zijn: Marco Montagne, Anja Kobes, Coby Vos, Carl Gieszen, Hans Hoogeveen, Lineke van den Bos en Dinie Kromkamp. We bereiden bijzondere diensten voor en doen voorstellen aan de wijkkerkenraad. Voorstellen uit het verleden waaraan invulling mocht worden gegeven zijn o.a. de invoering van het gedachtenisboek, het gemeenteboek en het intentie-boek. Op dit moment buigen we ons, samen met de kerkrentmeesters, over de realisatie van een stiltehoek. Verder denken we mee met Marco over de invulling van de diensten rondom Pasen, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en Kerst. We vragen koren en musici om medewerking te verlenen aan de zondagse ere-dienst of aan bijzondere diensten. Al met al ontzettend leuk om hier bij betrokken te zijn. Dan is er ook nog het dienst doen als lector. De lector heet aan het begin van de dienst de gemeente welkom en verzorgt, in overleg met de voorganger, de lezingen. Hoe leuk is het dat Emma Boers besloten heeft om, zolang als dit mogelijk is in verband met haar studie, mee te willen werken als lector? U / jij snapt natuurlijk al waar dit op uitdraait: “we zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen, zowel voor de liturgiecommissie als voor het lectorschap”. Het is niet noodzakelijk om als lector lid te zijn van de liturgiecommissie of andersom.
Is uw / jouw interesse gewekt, aarzel dan niet een neem contact op met een van ons!
Namens de leden van de liturgiecommissie,
Marco Montagne en Dinie Kromkamp
 
Mystiek voor dummies
In 2 avonden kunt u kennis maken met de binnenkant van geloven en ruiken aan mystiek. Op het eerste gehoor voor velen vaag en zweverig, want we zijn tenslotte nuchtere Twentenaren.
Buiten de kerk is er een overvloed van aanbod op het gebied van meditatie, mindfullnes en spiritualiteit, inspelend op de behoefte aan beleving en ervaring dat er 'meer is tussen hemel en aarde'.
Maar ook binnen de kerk kunnen we elkaar helpen bij de verborgen omgang met God, aandacht voor je ziel. Kortom zo de Bijbel lezen dat het wat met je doet. We lezen op 2 avonden een paar mystieke teksten (waarschijnlijk iets van Ekhart en Etty Hillesum). Op deze manier hopen we iets te ervaren van de binnenkant van geloven, de omgang met de eeuwige. Indien u niet op beide avonden kunt, mag u zich ook voor één van beide avonden opgeven.
Waar:  Pnielkerk
Wanneer:  Donderdag 26-10 en 16-11-2017
Hoe laat:  van 20.00 tot 22.00 uur
Begeleiding:  ds. Marco Montagne
Kosten:  geen
Opgave via email of telefonisch 0546-341140.
U kunt zich ook opgeven door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij  één van de ouderlingen of de koster.
Dat is ons inziens geen taaie materie maar leuk. Leuk, omdat we uzelf een grotere stem in ons reilen en zielen willen geven. En als culturele en bezinnende afsluiting nemen we u mee naar schitterende
mozaïeken in Florence. Kortom: leg de datum vast in uw agenda en zorg dat de foyer te klein is!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Naam:
 
Aantal personen:
 
Telefoon:
 
Komt op: (rondje zwart maken)
 
O  donderdag 26 Oktober
 
O  donderdag 16 November
 
Kerkepad 28 oktober
Zaterdag 28 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar mogen we  weer met een bus van Schepers Tours en gaan we naar Emmen en Anloo, waar we een synagoge en een PKN kerk gaan
bezoeken. Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Emmen waar we de synagoge gaan bezoeken. Hier is een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in Hotel restaurant “Het Boschhuis” in Ter Apel. Na de lunch gaan we naar Anloo om de Magnuskerk te bezoeken. Ook hier krijgen we een rondleiding. Hier is alleen de mogelijkheid om na afloop van het bezoek samen te zingen. De dag hopen we gezellig af te sluiten in het Restaurant “Schuttershof” te Valthe. We hopen om ongeveer 19.00 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u  toch graag mee dit kan tot 25 oktober.  Door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij de koster of bij één van de leden van de Wijkactief: Anja v/d Worp tel: 864225. Rits v/d Woude tel: 810185, Aart Koot tel: 817419. Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:
 
 
 
"--------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Adres:……………………………………………
Tel:……………………………
 
Geloven is een dagtaak
Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben. Als je gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Dat is geen zware opdracht waar je onder gebukt gaat. Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en voor God ervaren. Daar word je vrolijk van!
 
 
Het puzzelstukje
Er was eens een puzzel.
Nou stond die puzzel in Groningen. Er kwam een aardbeving.
Alle puzzelstukjes vlogen in het rond. Ze zochten elkaar weer op en de puzzel was bijna compleet. Dat laatste puzzelstukje kwam ook aanrennen.
Maar toen hij op zijn plaats wilde zitten, lukte dat niet!
Hoe hij ook zat, hij paste er gewoon niet in.
Verdrietig liep hij weg en ging op straat liggen.
Plotseling werd hij opgepakt door 2 jongens.

'Kijk Bram!'
'Wat is er Stijn?'
'Er plakt een briefje van 50 aan dit puzzelstukje!'

De jongens haalden het biljet eraf.
Nu begreep het puzzelstukje waarom hij niet paste!
Snel ging hij terug naar zijn puzzel.
Hij leefde nog lang en gelukkig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.