PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 20 november 2016 Zondagsbrief 20 november 2016
Deze week in de zondagsbrief informatie over "op adem komen bij de psalmen" een avond over een psalm op dinsdag 29 november a.s. en info over de verkoop van Kerstkaarten en Kerstkoekjes op zondag 4 december tijdens het koffiedrinken.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Dries Kromkamp, Henk van Triest, Evelien van Rijswijk, Roel Steen, Bert Steenkamp
Uitdeler zondagsbrief: Evert-Jan Snoeijer en Henk van Triest
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Hans Hoogeveen
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Tunde Moldovan
Kinderoppas: Anja Kobes
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Mensen in de kerk:
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Het leven,
 
Weet dat een mens begin en einde is.
Zolang als dit geheimenis
het schepsel intrigeert,
is hij op zoek vanwaar hij komt.
Dit schept geen ergernis,
zoals men vaak beweert.
 
Zoals een mens nieuwsgierig is,
naar ’t licht en naar de duisternis
en naar de wegen van ’t heelal.
De loop der tijden gaat zijn trage gang
en het duurt in mensenogen lang
aleer men dit begrijpen zal.
 
Een eeuwig leven na de dood,
is voor een mens in stervensnood,
vaak moeilijk aan te horen.
Maak hiervan dan de levenszin:
“Aan ieder einde is een nieuw begin
verbonden”, er kan toekomst gloren.
 
Geloof in reïncarnatie,
bevat dat dan de gratie,
van hogerhand aan ons gegeven?
Maar denken aan de levenszin:
“In ieder einde schuilt een nieuw begin”.
Geeft rust en kracht om door te leven
 
Jan Meijer
 
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar 
de familie v.d. Keuken, Zeven Bosjes.
 
Zondag 27 november 1e advent
Voorgangster in deze dienst is Mevr. dr de Vries – Smelt
 
Bij de dienst: Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de namen noemen van hen die het afgelopen jaar overleden zijn uit onze gemeenschap, lezen we als afsluiting van de serie over Jozef uit Genesis 50: 22- 26. Daarin wordt verteld van de dood van Jozef. In zijn laatste woorden klinkt zijn vertrouwen door dat het leven doorgaat én vooral dat de trouw van God verder gaat met mensen. Juist in dat perspectief willen we vandaag de namen noemen van mensen die ons dierbaar waren en zijn. In deze dienst vieren we ook de maaltijd van de Heer. Vooral om de gemeenschap der heiligen te vieren: in de oude kerk was het geloof in deze gemeenschap vooral een uiting van het vertrouwen dat er een band blijft tussen de mensen die ons zijn voorgegaan, onszelf en de mensen die na ons komen. In het tafelgebed klinkt dan ook: “met allen die ons zijn voorgegaan en met hen waarvan wij geloven dat zij na ons komen, verheffen ook wij onze stem en zingen U toe”.
Voor wie de liederen en lezing nog een keer na willen lezen, we zingen en lezen vandaag uit achtereenvolgens: lied 281, 90, 413, 218, Genesis 50, 650, 982, 732, 736, 404e, 408e, 103e, 657
 
Na de dienst: Familieleden van de overledenen kunnen na de dienst voorin de kerk het gedachteniskruisje met daarop de naam van hun familielid meekrijgen. En: uiteraard is er na de dienst bij koffie en thee alle gelegenheid elkaar te ontmoeten, herinneringen op te halen en te delen, contacten te vernieuwen en uit te bouwen.
 
Liturgische Bloemschikking: In de spiegel zien we de glans van de herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren.In de spiegel zien we het licht dat niet dooft. De bloemenkrans om de vaas met witte rozen, is de veelkleurigheid van onze gemeente, die als een kring staat om de mensen die achter bleven.
 
Blijf geborgen in je naam,
wees als mens gezegend.
Om wat je hebt gezegd, om wat is verzwegen,
de rafels van je hart omdat je bent gesleten.
Om je wezen, strak en sterk,
Leven is een mensenwerk
 
Blijf geborgen in je naam,
Wees als een mens gezegend.
Om wat je hebt gedaan om wat is nagelaten,
Wat soms is mis gegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn
voor wie mensen moeten zijn
 
Blijf geborgen in je naam,
wees als een mens gezegend.
Om je vasthoudendheid,om angsten in het donker,
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.
 
Blijf geborgen in je naam.
wees als een mens gezegend,
Om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten,
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil
Van wie mensen mogen zijn.
 
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd
Van de naam “IK zal er zijn”.
 
Blijf geborgen in je naam.
wees als mens gezegend.
 
Collecte
Voor dit doel wordt in 2016 een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Ondanks dat het beter gaat met de economie blijft ondersteuningen helaas nog steeds een belangrijk doel! In verband hiermee werd onlangs via de media gemeld dat de kerken in Nederland vorig jaar 44 duizend keer een hulpverzoek hebben gekregen en dat er 36 miljoen euro aan hulpverlening is besteed!
 
‘Op adem komen bij de psalmen’
Op dinsdag 29 november (dat is dus niet dinsdag a.s. maar een week later) houdt ds Montagne weer een avond rond een psalm.
De vorige avond was niet druk bezocht maar leidde wel tot zeer boeiende gesprekken. Kortom: er is plaats genoeg aan tafel om op adem te komen bij een psalm en bij elkaar. Het is praktisch als u een bijbel in de nieuwe vertaling meeneemt... wij zorgen voor koffie en thee.
We komen bij elkaar hier in de Pniël en we beginnen om 20.00 uur. Van harte welkom.
 
Wie zijn we en wie willen we zijn ... als gemeente? maandag 28 November
Op de druk bezochte wijkavond van afgelopen week legde de kerkenraad al even bij u neer dat de Algemene Kerkenraad van Almelo alle wijken heeft uitgenodigd om over deze vraag na te denken.
Dat omdat ook in het kader van de landelijke nota ‘kerk 2025 – waar een woord is is een weg’ we als kerk van Almelo voor de uitdaging staan een nieuw beleidsplan te maken. Uiteraard gaat het niet om de zoveelste nota, maar vooral om een impuls hoe wij op onze plek echt gemeente van de Heer willen zijn. Daarom nodigen we u van harte uit om op maandag 28 november om 19.30 uur mee te denken en mee te praten over deze vragen. Aan de orde zullen bv komen: ‘wat ervaart u als sterke punten van onze gemeente? en wat als zwakkere punten? waar willen we in investeren qua menskracht en geldelijke middelen?’ We hopen dat velen het gesprek rondom deze thema’s aan willen gaan opdat we van elkaar kunnen leren én we als gemeente verder kunnen!
met hartelijke groet, ds Marco Montagne (mail en 0546-341140)
 
BOODSCHAPPENMAND
Sinterklaas is weer in ons land,... voor vele mensen een ontzettend gezellige tijd...waarin vooral kinderen extra verwend worden.
Hoe moeilijk zal deze tijd zijn voor al die mensen die door omstandigheden momenteel niet dat extraatje kunnen kopen voor hun zoon/dochter. Om deze mensen een beetje te helpen en zodat ook hun kinderen eens wat lekkers krijgen met sinterklaas, willen wij u vragen de komende weken samen met ons chocoladeletters in te zamelen voor de
boodschappen mand. U kunt ze gewoon op zondagochtend in de daarvoor bestemde mand in de foyer doen. Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor u hulp.         Jacqueline Meupelenberg
 
Kerstkaarten en Kerstkoekjes.
Op  zondag 4 december, tijdens het koffiedrinken, is er weer de jaarlijkse verkoop van kerstkaarten en roomboter kerstkoekjes. De gehele opbrengst is voor de Stichting Help Oost Europa. Inmiddels is het depot gesloten, omdat de huur is opgezegd. Wel blijft de stichting zich inzetten voor hulp aan gezinnen, bejaarden, gehandicapten en ernstig zieken. Allen leven aan de rand van de samenleving, veelal in erbarmelijke omstandigheden.  Het motto van de stichting is en blijft: ieder mens heeft recht op voeding, kleding, medische zorg, scholing en warmte.
Om dit werk mogelijk te blijven maken is het echt nodig om de kaarten en koekjes te verkopen! De koekjes zijn opnieuw gesponsord door bakkerij Deterd en smaken weer voortreffelijk! Een zak met 10 koekjes kost € 3,50. De kerstkaarten zijn ook nu weer door Cathalijne en Ada Hoornweg gemaakt. U heeft al 3 prachtige kaarten voor € 5,50. Wilt u liever alvast kaarten bestellen? Dan kunt u 853081 bellen. Kunt u (die zondag) niet naar de kerk komen en wilt u toch iets kopen? Ook dan kunt u bellen, uw bestelling wordt dan thuisbezorgd.       Tot ziens op 4 december!!
 
Adventsmeditaties in de dagkapel
In de dagkapel van de Elisakapel zijn ook dit jaar weer adventsmeditaties. Thema voor deze meditaties is: “Wie is de Komende?”. Wie is de Komende in mijn leven, in de wereld, in ons midden. De advent is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen die leven vanuit hun christelijke wortels. Met teksten, muziek en stiltemeditatie bereiden wij ons voor de komende geboorte van het Christuskind in onze wereld. Woensdag 30 nov., 7, 14 en 21 dec. van 19.00 - 19.30 uur Dagkapel Elisakerk, Rembrandtlaan 25, Almelo
 
Lichtjestocht in het Beeklustpark.
De Pnielkerk gaat dit jaar meedoen met de organisatie van de lichtjestocht in het Beeklustpark. De lichtjestocht blijkt een goed middel om mensen te bereiken met Gods verhaal. Op kerstavond zal het Beeklustpark veranderen in een wereld die lijkt op die van ongeveer 2000 jaar geleden. De bezoekers zien duizenden kaarsjes branden en lopen langs kersttafereeltjes en muziekkoren. Het is een prachtig project dat verbondenheid geeft in Almelo. De Pnielkerk gaat financieel een bijdrage leveren, maar ook willen wij vragen of er mensen zijn die mee willen werken aan dit evenement. Er zijn figuranten nodig bij de diverse taferelen, mensen die helpen bij de catering, mensen die kaarsjes willen aansteken, muzikanten en helpers bij het aankleden van de diverse toneelspelers. Achter in de kerk liggen de inschrijfformulieren. Helpt u ( help jij ) ook mee? De inschrijfformulieren mag u bij de kerkenraadsleden inleveren of bij de gastvrouw.
 
Beste mensen
De vrienden gaan weer een Kerstfair houden en wel op 14 december vanaf 16.00 uur. We gaan weer mooie zelf gemaakte artikelen verkopen en willen ook weer een leuke verloting houden ,daar zijn natuurlijk prijsjes aan verbonden. Mocht u nog een prijsje willen doneren ,wat wij zeer op prijs stellen komen wij die graag bij u ophalen. Wij hopen u te begroeten op onze gezellige Kerstfair waar ook voor de inwendige
mens van alles te eten is ,waar onder snert en oliebollen en rasolles. Het word vast weer een succes en hopen op de komst van U allen. Voor de prijsjes kunt U mij bellen en kom ze graag bij U ophalen U mag Ze natuurlijk ook bij mij brengen,alvast bedankt.
Fenny Manenschijn ,de Ara  tel. 823475
   
Adventsproject

Maak het mee!

Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.

En jij maakt het mee.

 
 In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: ‘Heb geduld tot de Heer komt.’ En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.
Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.

 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.