PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 2 december 2018 Zondagsbrief 2 december 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over het begin van onze erediensten en de adventswijkavond die gehouden wordt op dinsdag 18 december a.s.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Evelien van Rijswijk, Jochem Eenkhoorn
Uitdeler zondagsbrief: Rits v/d Woude en Evelien van Rijswijk
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Renske Schorn
Kindernevendienst: Karin Wijnstra
Jeugdkerk: -

Kroonjarigen:
15 december    mevr. Kolkman – Wassink    90 jaar
23 december    mevr. Borger – Hoogezand   90 jaar
26 december    mevr. Soepboer – Hendriks   80 jaar
28 december    mevr. Hinsevelt – Alberts     90 jaar
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Mw. Sierink - Reinink

Bij de dienst van vandaag
Op deze eerste zondag in de advent heb ik gekozen voor één van de ‘adventsprofetiën’ die wel in het leesrooster staat, maar wat minder bekend is. Vandaar de hoofdlezing uit Maleachi 3, 1-5. Een gedeelte waarin het volk verlangend is iets van God te merken, maar de profeet  dat verlangen bijstuurt omdat God niet het verlengstuk van hun verwachtingen en wensen is… een mooi thema in deze dagen van inkeer voorafgaande aan het feest van Kerst.
Vandaag zingen en lezen we:
Bij binnenkomst: 444
Aanvangspsalm: 66: 3, 5
Na gebed om ontferming: 463: 1, 2, 3, 6, 7, 8
Bij aansteken adventskaars: 461: 1, 2
1e lezing:         Maleachi 3: 1-5  +  158a: 1, 2
2e lezing:         Lucas 1: 5-25       +  464: 1, 2, 7, 8
Na verkondiging: 859
Overname in gebeden: 281: 5
Slotlied: 466: 1, 2, 3
Een goede dienst toegwenst!

Stichting Help Oost Europa
Vandaag is er de kerstverkoop na de dienst tijdens het koffiedrinken. Cathalijne en Ada hebben mooie (kerst)kaarten en kerst-sterkoekjes gemaakt, de laatsten met het koekenbakkersteam bij bakkerij Deterd. Kwaliteit is gegarandeerd! Verder zijn er creatieve kerst-knutsels te koop; laat u verrassen!
Ada Hoornweg

(bij de dienst van vorige week)
Tot mijn schaamte ben ik toen vergeten de liederen aan te geven in de zondagsbrief – waarvoor mijn excuus! Hierbij alsnog in verkorte vorm voor wie nog iets na wil zoeken. We zongen toen uit: 756, 91a, 657, 218, 725, 763, 736, 395 en 726. De lezing kwam uit Openbaring 7.

Het begin van onze erediensten
In de liturgie-commissie was er al enige tijd een gesprek over het begin van onze kerkdiensten. Mede omdat er wat onduidelijkheid was of de ouderling de bijbel mee moest nemen, waarom branden kaarsen al, gemis aan een stilte bij het begin… daarover van gedachten wisselend ook met de wijkkerkenraad kwamen we tot een volgende (licht andere dan nu) opzet: (cursief wat anders wordt!)
 • Lector heet welkom, kondigt intochtslied aan, gemeente zingt dat staande
 • Tijdens dat lied komt de kerkenraad en dominee binnen, de ouderling draagt de open bijbel mee, diaken neemt het voorbedeboek mee
 • Zij blijven voorin staan tot einde van lied
 • Ouderling legt open bijbel op lessenaar en ontsteekt de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars
 • Vervolgens geeft ouderling aan de voorganger een hand (zo valt er ‘vanzelf’ een stilte als overgangsmoment bij het begin van de dienst)
 • Dominee opent met ‘in de naam van de Vader…’ en de gemeente is verzameld rondom het licht van Gods liefde en het Woord
 • (de diaken reikt bij het begin van de voorbeden na de preek het voorbedeboek aan de dominee aan)
Het is geen spectaculair verschil, maar we hopen dat het helpt om eerbiedig te schakelen tussen het gewone leven en het eerbiedig de Heer ontmoeten in de dienst. Bijkomend motief voor deze verandering is dat in veel uitvaartdiensten in onze kerk in het begin kaarsen aangestoken worden aan het licht van de paaskaars naast de overledene; dit mooie gebaar krijgt nu een parallel in de symbolische handeling in het begin van de dienst waarin we ons leven in Gods licht stellen.

En verder:
 • Kunt u een impressie van de wijkavond die op 20 november gehouden werd op de website vinden.
 • Maken we nogmaals attent op de volkskerstzang in de Pniël op vrijdag 14 december om 19.30 uur. We zingen en luisteren naar prachtige kerstliederen, waarbij we ondersteund worden door het muziekkorps van het Leger des Heils, het Almelo’s Christelijk Mannenkoor, Credo Cantabile en Anne Eenkhoorn. Burgemeester Gerritsen zal een korte kerstboodschap uitspreken. Een ideale avond om buren, vrienden, bekenden en familie mee naar toe te nemen!!
 • Wordt de kerstnachtdienst op kerstavond 24 december om 22.00 uur een zeer sfeervolle dienst mede door prachtige muziek van de Petra Singers en doordat we het licht dat we in de geboorte van Jezus ontvangen door willen geven aan anderen door in de donkere kerk allemaal zelf kaarsjes aan te steken voor iemand…
 • Mag u alvast in de agenda noteren dat op maandagavond 10 december om 19.30 uur u weer mee kunt denken over de invulling van de dienst van de zondag daarna (dat is 16 december de 3e advent). Van harte aanbevolen – het leidt vrijwel altijd tot een boeiend gesprek met als mooi neveneffect dat u de dienst anders beleeft!!
Met hartelijke groet van uw herdershond, ds Marco Montagne

Collecte, Ouderenwerk
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.

De vrienden van de Pnielkerk , houden op 12 dec weer de Kerstfair .
Nu is onze vraag zijn er nog creatieve mensen die iets kunnen of willen maken wat wij mogen verkopen. Ook eventueel prijsjes voor onze verloting zijn van harte welkom. Verder zal er weer een intekenlijst liggen om: kerstgrafstukken, kerstbroden en risolles te bestellen . De bestelde risolles worden bevroren bij u thuis bezorgd maar op is op. Hebt u vragen hierover of wilt u meedoen met kerststukjes maken. Wij Stieny, Riek of Fenny willen de vragen die u hebt graag beantwoorden mochten die er zijn . Aan hun kunt u ook de prijsjes afgeven of de dienstdoende koster . Alvast bedankt namens de werkgroep Kerstfair 

CHOCOLADELETTERS
Zoals Afgelopen jaren willen wij ook dit jaar weer chocoladeletters sparen voor de boodschappenmand. Spaart u weer mee? De daarvoor bestemde doos zal weer in de garderobe staan. Namens de diaconie, alvast onze dank.

WIE, OH WIE??
komt ons helpen met het opzetten en versieren van de kerstboom op dinsdagmorgen 11 december, vanaf 09.00 uur. Het is altijd een gezellige bezigheid. Informatie of opgave bij Dinie Kromkamp, 0546-825598.

BOODSCHAPPENMAND
Ook hebben we al een grote hoeveelheid chocoladeletters ingeleverd, spaart u nog een paar weekjes mee? Misschien is het een leuk idee om de komende maand eens iets speciaals in de mand te doen, een pak kerstkransjes bijv., waardoor ook de gezinnen die het momenteel niet erg makkelijk hebben toch iets lekkers hebben tijdens deze feestmaand.
Alvast dank voor jullie inzet,
Jacqueline Meupelenberg

Bloemendienst Pniëlkerk
Hallo allemaal, Hierbij een update van de bloemendienst. Dit jaar is er (tot nu) een totaalbedrag van  € 145,-- ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Tevens zat er in november een bedrag van  € 67.95 in het geldkistje in de foyer. Gelukkig is het saldo van de bloemendienst nog positief, maar om het mooie bloemengebaar voort te blijven zetten moet dit natuurlijk wel zo blijven. Het rekeningnummer van de bloemendienst is NL80SNSB0928065715. Na de kerkdienst worden de bloemen door een aantal vrijwilligers weggebracht naar de mensen die de bloemen mogen ontvangen. Helaas zijn er dit jaar een aantal vrijwilligers gestopt en zou het fijn zijn als ik een aantal nieuwe namen aan het lijst van vrijwilligers kan toevoegen. U kunt mij bereiken op onderstaand telefoonnummer of email. Natuurlijk kunt u mij ook aanspreken op een zondagmorgen tijdens het koffiedrinken in de kerk. Wens u allen fijne feestdagen en een goed en gezond 2019.
Groet, Silvia Steenkamp, (0637323627 of email )

Adventswijkavond
Zoals u allemaal al in voorgaande zondagsbrief heeft kunnen lezen, is er op 18 december weer een adventswijkavond. Dit jaar willen we het een beetje anders dan voorgaande jaren doen. Niet de kerkenraad organiseert de avond maar een aantal dames slaan de handen in een om u een gezellige avond te bezorgen. We gaan nog steeds samen prachtige adventsliederen zingen, luisteren naar een lezing en wie weet is er ook nog ruimte voor een mooi verhaal….. Daarnaast is het verstandig als u thuis niet te veel eet, aangezien we voor een heerlijk buffet zorgen. Dit zorgt helaas wel voor extra kosten, en we willen u dan ook om een bijdrage van 7,50 euro vragen p.p., dit is icl. 2 consumpties. Opgave graag voor 12 december.
Opgeven kan via onderstaand strookje of via email
OPGAVESTROOK  ADVENTSWIJKAVOND 18 DECEMBER.
AANTAL PERSONEN:
WIL GEHAALD /GEBRACHT WORDEN:
KAN MENSEN HALEN EN BRENGEN:

Op 28 december is er ’s middags voor de jeugd vanaf 4 jaar tot 12 jaar weer een gezellige middag. Deze middag begint om 3 uur. Heb je zin op te komen en je wilt nog een vriendje of vriendinnetje mee nemen, jullie zijn van harte welkom.

Op 16 december om 19.00 uur is er een kerstzangavond in het kerkgebouw van de Ontmoeting aan de Hoornbladstraat.
Hier is een gelegenheid om kerstliederen te zingen en te luisteren naar kerstmuziek. Deze avond zal begeleid worden door de band van de Ontmoeting “Testify” en door orgelspel. De entree is uiteraard gratis.  Voor informatie Marco Haakmeester: 06-513143335

LICHTJESTOCHT 2018
We willen  in Almelo, dit jaar voor de achtste keer, op 24 december, kerstavond, door middel van de Lichtjestocht in het Beeklustpark,  op een laagdrempelige manier, de mensen bekend maken met de  ware betekenis van kerst. Wij hebben daarbij uw en jouw hulp heel hard nodig.
Natuurlijk door er voor te bidden. Het zou fijn zijn dat we de lichtjestocht ook als gemeenteleden  breed gaan dragen: vanuit alle deelnemende kerken: PGA, Geref. Kerk Vrijgemaakt, de Baptistengemeente de Bron, de Levensbron, de Banier, de Chr. Geref. Kerk kunnen we mensen gebruiken als figurant, opbouwer, kaarsaansteker of koffieschenker. Via het emailadres: of via de diverse contactpersonen kunt u aangeven dat u mee wilt werken aan de lichtjestocht. O ja, ook zijn er 6 mensen nodig die voor 6 personen een stamppotmaaltijd willen bereiden, zodat we met name de mensen de hele dag bezig zijn in weer en wind van een maaltijd kunnen voorzien.
Mogen we rekenen op jullie hulp?
Freddy Korte, Riëtte Rosenbrand, Marja Westerman, Ria Wind en Louise Hemstede 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.