PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 3 december 2017 Zondagsbrief 3 december 2017
Deze week in de zondagsbrief info over de kerstfair, nieuws van St. Help Oost Europa en aandacht voor de Kerstvoorstelling anno nu.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Jerry v/d Bos, Erik Kobes
Uitdeler zondagsbrief: Evert-Jan Snoeijer
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Carl Gieszen
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Anja v/d Worp
Kinderoppas: Catalijne v/d Worp
 
Bij de dienst op eerste advent
Het Luthers leesrooster reikt ons voor de adventsperiode van dit jaar vier keer lezingen uit de profeet Jesaja. Om vandaag enigszins recht te doen aan de veelheid van gedachten en beelden die Jesaja 40,1-11 bevat, heb ik voor een wat andere vorm dan anders gekozen: de lezing komt in stukjes naar voren tijdens de overweging. En om de bijbelteksten niet teveel voor de voeten te lopen, krijgt de evangelielezing het laatste woord!
We zingen vandaag uit: lied 441, 24. 745, 461, 859, 439, 315, 550, 440 en 452
De lezingen zijn Jesaja 40,1—11 en Matteüs 21, 4-11
(en de kerststal is in elkaar gezet door timmerlieden uit de onderhoudsploeg)
Bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente naar Voor aanstaande zondag 03-12-2017 gaan de bloemen naar  Jannie Meijerink. Afgelopen week werd zij na een geslaagde operatie ontslagen uit het ziekenhuis.
Kroonjarigen:
mevr. Bannink – Voortman 11-12-2017, 90 jr
mevr.  v.d. Bosch, 13-12-2017, 80 jr
mevr. Buursema, 15-12-2017        80 jr
dhr Bannink, 17-12-2017,80 jr
mevr. Vos – Kampman, 20-12-2017        85 jr
 
Collecte, Instellingen plaatselijk.
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappen-pakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Schuldhulpmaatje helpt mensen met problematische schulden om deze weg te werken en grip te krijgen op hun financiën. Voor het goed opleiden van maatjes is veel geld nodig. Present Almelo is een ‘makelaar’ in vrijwilligerswerk die een brug probeert te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
 
Eindcollectes Pniëlkerk 2017
De opbrengst van de eindcollectes over de maand november is: € 357,10
 
Zondag 10 december gaat voor Ds. Rein van Dijk
 
Beste mensen,
De vrienden van de Pniëlkerk gaan weer een kerstfair houden, en wel op woensdag 13 december vanaf 16.00 uur. Wij gaan weer mooie zelf gemaakte artikelen verkopen, en willen een leuke verloting houden. Daar zijn natuurlijk mooie prijsjes aan verbonden. Mocht u nog een prijsje willen doneren, wat wij zeer op prijs stellen, komen wij die graag bij u
ophalen, maar u mag het natuurlijk ook in de kerk afgeven aan de dienstdoende kosters. Wij hopen u allen te begroeten op onze gezellige kerstfair, waar ook voor de inwendige mens van alles te eten is,
waaronder o.a. snert, oliebollen, en rissoles te koop zijn. Voor het eventueel ophalen van de prijsjes kunt mij bellen 0546-823475 of 06-37559432
Met vriendelijke groeten,  Fenny Manenschijn
Grafstukken. Zoal ook voorgaande jaren, maakt Gerrie Nijboer weer prachtige grafstukken!
Die u kunt bestellen via de intekenlijst die achter in de kerk ligt.
Risolles. Evenals voorgaande jaren maken wij ook dit jaar weer risolles voor de kerstfair.
Aangezien wij door het geweldige succes van vorig jaar een aantal mensen moesten teleurstellen willen wij u deze keer in de gelegenheid stellen ze van te voren te bestellen. U kunt dit doen door dit kenbaar te maken op de intekenlijst die in de kerk ligt of mailen naar
.
Ze kostten €1.50 p/stuk en de minimale bestelling  is 5 stuks, de volledige opbrengst is voor de kerstfair. Natuurlijk is er een maximum aantal dat we kunnen maken.  Bestel dus snel, OP=OP
Hartelijke groeten van de Vrienden van de Pniëlkerk!
 
CHOCOLADELETTERS
Net als vorig jaar willen we weer chocolade letters inzamelen voor de BOODSCHAPPENMAND.
Sparen jullie weer mee? De komende weken zal de chocolade letter doos weer in de foyer staan.
Namens de diaconie alvast dank
 
Nieuws van St Help Oost Europa
Vandaag vindt de jaarlijkse verkoop t.b.v. de StHOE weer plaats. Na de dienst, tijdens het koffiedrinken, bent u van harte welkom om een kijkje bij de kersttafel te nemen. Dit jaar hebben Ada en Cathalijne weer erg hun best gedaan mooie kerst- en wenskaarten te maken. Nieuw dit jaar zijn de prachtige kerstballen en waxinelichthouders, die op geen enkele tafel zouden mogen ontbreken! Er zijn weer verse walnoten uit Roemenië én natuurlijk de overheerlijke roomboter kerstkoekjes, gebakken in de bakkerij van bakker Deterd. Kortom: eigenlijk is er te veel om op te noemen! De opbrengst komt geheel ten goede aan het werk van de stichting. Bent u niet in de gelegenheid ons te bezoeken of wilt u liever bestellen? Dan mag u 06 36368214 even bellen. Dan wordt dat in overleg met u geregeld. U komt toch ook even langs?
 
Voorzitter Algemene Kerkenraad
Eind dit jaar stopt de heer A. (Aart) Ek als ouderling van wijkgemeente De Ontmoeting. Dit heeft als consequentie dat hij per 1 januari 2018 het voorzitterschap van de Algemene Kerkenraad (AK) zou moeten neerleggen.De AK wil echter graag met Aart Ek als voorzitter doorgaan en heeft daarom in de vergadering van 5 oktober 2017 unaniem besloten om Aart te benoemen, c.q. te verkiezen als ouderling met bepaalde opdracht (Ord. 3.6.5). Concreet zal dit betekenen dat Aart Ek per 1 januari 2018 als boventallig lid deel zal uitmaken van de AK. De AK verzoekt hierbij aan de Protestantse Gemeente Almelo haar goedkeuring te verlenen voor deze benoeming met het oog op de bevestiging. Inmiddels heeft Aart Ek aangegeven zijn benoeming te aanvaarden. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van dhr. Aart Ek kunnen worden ingebracht door de leden van de PGA en dienen uiterlijk binnen 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de Scriba van de Algemene Kerkenraad () te worden ingediend. Volledigheidshalve: in het eerstvolgend nummer van Kwintet is bovenstaande berichtgeving eveneens opgenomen. Omwille van een eensluidende reactietermijn wordt binnen de procedure het volgende gehanteerd: 5 dagen ná publicatie in deze zondagsbrief. Namens de Algemene Kerkenraad, Adriaan Pas, scriba
 
Iconen zijn ‘vensters op de hemel’
Iconen en miniaturen sieren de Zendingserf-goedkalender 2018. Maar ze laten zich niet eenvoudig ‘lezen’. Omdat in de manier waarop de heilige of het heilige wordt weergegeven heel veel symboliek zit. Dat kunnen de gebruikte kleuren zijn, de weergave van de personen, de stand van de handen, de compositie, de weergegeven attributen en het al of niet gebruiken van een aureool. Bij de kalender 2018 is op verzoek een boekje verschenen met toelichtingen. Dit boekje wil als ‘leeswijzer’ voor de in de kalender weergegeven iconen en miniaturen dienen. Zo gaat u deze verstaan en naar we hopen nog meer waarderen. Als u een kalender hebt gekocht en u wilt dit boekje hebben kunt u het bestellen bij de stichting zendingserfgoed (€ 6,50 plus € 3,50 verzendkosten). Via de site www.zendingserfgoed.nl  of per mail
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis

Kerstvoorstelling anno nu
Ook in de Pnielkerk wordt de voorstelling STAR 3.0 opgevoerd door het koor Power uit Wierden op vrijdagavond 15 December. De voorstelling begint om 19.30 uur. Voorafgaand lopen we om 19.00 uur met een grote verlichte ster, gevolgd door een spoor van lichtjes van het Rembrandtveld over de Rembrandtlaan naar de Pnielkerk. U bent van harte welkom om mee te lopen. Na de wandeling wordt de kerstvoorstelling gegeven in de Pnielkerk om half acht 's avonds. Met beeld en muziek laten we de mensen het kerstverhaal zien en horen, alsof de geboorte van Jezus nu is. Het kerstverhaal wordt op een verrassende en verfrissende manier gebracht. Power zingt o.a. liederen van artiesten, zoals Marco Borsato, Bluf, Guus Meeuwes, Nick & Simon en de Lion King musical, allemaal prachtige liederen die de emoties van het aloude kerstverhaal zullen weergeven.
Na afloop is er gratis chocolademelk en gluhwein in de foyer van de Pnielkerk. Welkom.
 
Vacatures Schulhulpmaatje
In 2013 is de ‘Stichting Budget op Orde Almelo’ opgericht. Zij werkt onder de naam ‘Schuldhulp-maatje Almelo’(SHM). Al vele ‘maatjes’ zijn opgeleid om hulpvragers te begeleiden bij hun administratie, waardoor betalingen op tijd kunnen worden verricht. Zinvol en dankbaar werk. De oorsprong van Schuldhulpmaatje ligt bij de kerken en het College van Diakenen ondersteunt het werk van de stichting dan ook van harte.  Door het vertrek van 2 bestuursleden is er een vacature ontstaan voor de functie van voorzitter en van penningmeester. Ook is er een nieuwe functie vacant te weten een bestuurslid die een schakel is tussen bestuur en coördinatoren.
Interesse of wilt u nadere informatie? Bel of mail naar Dinant Pas, tel.nr. 06-22235964.
De profielen van de vacante functies zijn in te zien op de website van SHM en wel via deze link:
http://www.shmalmelo.nl/images/documenten/Functieprofielen_BOOA_versie_1.pdf
Tevens zijn ze te benaderen via de menu optie ‘downloads’ op de website www.shmalmelo.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Een tussenstand – de afgelopen weken hebben we opnieuw de nodige giften mogen ontvangen. De teller is in 2 weken tijd met maar liefst ruim € 1250,- opgehoogd naar een bedrag van € 4.750,-. Wat is het mooi dat u blijft geven, wat is het mooi dat daardoor de bouw van het nieuw huis mogelijk is. Inmiddels zijn er ook acties door jongeren gepland. Zij zullen van zich laten horen in de maanden januari, februari en maart. Eerder deze maand is de stichting op bezoek geweest bij de familie. Op de foto heeft de moeder van het gezin de foto’s en de wenskaarten die tijdens de startzondag in de Pnielkerk zijn gemaakt net ontvangen. De wenskaarten zijn in een boekje samengevoegd. Dit boekje krijgt een ereplekje in het nieuwe huis.
Helpt u, help jij ook mee? In gebed en met financiën? Dit laatste kan eenvoudig via bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v. projectnr. 84266 (bouwen huis). Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via       
 
Diaconaal project PGA i.s.m. Stichting Help Oost Europa
De stichting Help Oost Europa bouwt samen met de diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo een nieuw huis voor de familie Ardelean in het plaatsje Buteni in Roemenië. Deze familie is slachtoffer van omstandigheden en de situatie is daardoor zo schrijnend dat hier verbetering in aangebracht moet worden. Mede omdat de 12-jarige zoon een ziekte heeft waardoor hij met enige regelmaat geopereerd moet worden en vervolgens thuis verpleegd wordt. Er wordt hard gewerkt aan de bouw om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat er droog en warm gewoond kan worden in het nieuwe huis. De nodige financiële middelen voor dit huis worden zowel in Roemenië als in Nederland ingezameld.
Zie voor meer informatie over de bouw www.helpoosteuropa.nl
Het is ook mogelijk om een bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v. projectnr. 84266 (bouwen huis). Bij vragen over het project kunt u Dinant Pas benaderen via

Volkskerstzang 2017
De Activiteiten Commissie NOACH organiseert dit jaar de traditionele Volkskerstzang op vrijdag 15 december 2017. Medewerking wordt dit keer ook weer verleend door het koor ‘De Oostvaarders’. De vleugel wordt bespeeld door Hans Visschedijk en de organist zal Eef Westenberg zijn. In de samenzang worden populaire liederen als: “ Komt allen tezamen” en “Nu zijt wellekome” gezongen. De volkskerstzang zal ongeveer 60 minuten duren. Na afloop zal er een vrije gift worden ingezameld als bijdrage in de kosten.In de hal van de kerk zal er een verkooppunt zijn van handgemaakte felicitatie- en wenskaarten (soms ware kunststukjes). De opbrengst hiervan zal voor 100% ten gunste zijn van de bouw van het huis in Roemenië. Zie de info hieronder.
Komt allen tezamen op deze Volkskerszang 2017.
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.